Waarom ontwerpend leren implementeren?

21e eeuwse vaardigheden

Het primair onderwijs is aan vernieuwing onderhevig. In de toekomst zullen meer banen vragen om probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van de werknemer. De globalisering en technologisering hebben geleid tot tal van veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden zoals kritisch- en creatief denken en probleemoplosvaardigheden ontwikkelen.

21e eeuwse vaardigheden
Didactiek Ontwerpend Leren

21e eeuwse vaardigheden zijn vakoverstijgende vaardigheden. Daarom worden voor het primair onderwijs vakoverstijgende didactieken ontwikkeld die bijdragen aan het vergroten van deze vaardigheden bij leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de didactiek ontwerpend leren en de didactiek onderzoekend leren. Ontwerpend en onderzoekend leren stimuleren de leerlingen om zelf de wereld te ontdekken en te ervaren en problemen te signaleren en op te lossen. Deze twee zijn niet hetzelfde. Onderzoekend leren is gericht op het vermeerderen van kennis en begint met een vraag waarop je een antwoord wilt krijgen. Ontwerpend leren gaat over innovatieve oplossingen die leiden naar nieuwe, zelfbedachte producten. Creativiteit en probleemoplossend vermogen zijn de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden die mogelijk worden ontwikkeld tijdens het ontwerpend leren.

Ontwerpend en onderzoekend leren (OOL) zijn didactieken om 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen. Deze didactieken zijn geïnspireerd op de werkwijze van professionele ontwerpers en wetenschappers, vertaald naar het primair onderwijs. Onderzoekend en ontwerpend leren werkt vanuit vraagstukken die aansluiten op een vakoverstijgende aanpak. De didactiek is daarom te koppelen aan vakken die betrekking hebben op creativiteit, techniek en wetenschap. In het primair onderwijs zijn dat de beeldende vakken, techniek en de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Ontwerpend en onderzoekend leren (OOL) sluit aan op de  leer- en kerndoelen van ‘natuur en techniek’, ‘ruimte en tijd’, ‘mens en samenleving’, ‘burgerschap’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’.